Bereik die volgende vlak van opbrengste deur data-ontginning en verwerking

Nici de Beer

Deur Carl van Heerden
Hoofagronoom: Groente
Agri Technovation

Landbouproduksie word beïnvloed deur verskeie faktore soos biologie, klimaat, ekonomie en geografie. Produsente steun op akkurate en tydige inligting om sodoende waardevolle insigte te bekom om die impak van die faktore tot die beste van hul vermoë te bestuur.

Alhoewel meer en meer data nou versamel kan word vanweë die snelle vooruitgang in tegnologie, bied die groter volume beskikbare data nie noodwendig beter insigte aan produsente nie. Al speel die volume beskikbare data wel ’n belangrike rol, is dit eerder die proses van data-ontginning en analise van die groter volume data wat meer verfynde en innoverende insigte aan produsente kan verskaf.

Agri Technovation het bewys dat die kombinasie van data versameling oor ’n tydperk (volume) en daaropvolgende insiggewende ontginning en verwerking van die data innoverende en soms versteekte tendense en oplossings na vore bring. Die inagneming van hierdie tendense en toepassing van oplossing vir die uitgeligte tendese kan die kwantiteit en kwaliteit van opbrengste na die volgende vlak lig

Beperkings in volgehoue verhoogde produksie

Met die toeneem en beskikbaarheid van landbou-verwante data en meer moderne landbou metodes, het produsente oor die jare stelselmatig begin om sogenaamde beperkende faktore (faktore wat verhoging in opbrengste strem) suksesvol uit te skakel deur die toepas-sing van Liebig se Wet van minimums. Hierdie Wet verklaar dat opbrengs nie bepaal word deur die totale plantbeskikbare voedingselemente nie, maar wel deur die hoeveelheid van die mees beperkende plantbeskikbare voedingselement teenwoordig in die grond. Die toepassing word duidelik geïllustreer deur die figuur hieronder. Die vaatjie kan slegs soveel water hou as wat die korste plankie (voedingselement) toelaat.

Liebig se vaatjie

Produsente het dus gefokus op die beskikbaarheid al dan nie van plantbeskikbare voedings-elemente by die spesifieke gewasse. Deur die gebruik van landbou data is tekorte geïdentifiseer en aangespreek. Soos beperkende faktore stelselmatig uitgeskakel is, het produsente al hoe beter opbrengste behaal en in seker gevalle was opbrengste geag optimaal te wees. Wanneer die vlak van optimale opbrengste bereik word, het die toepassing van die Wet van Minimums baie beperkte indien enige verhoging in opbrengste tot gevolg, aangesien alle beperkende faktore reeds uitgeskakel of aangespreek is.

Produsente wat optimale opbrengsvlakke be-haal het se potensiaal om steeds verdere verhoogde vlakke te bereik, is dus beperk. Hierdie realiteit is ook deur optimaal-produserende produsente in Suid-Afrika in die gesig gestaar, met spesifieke verwysing na die aartappel-produksiebedryf. Dit het dus nodig geraak dat landboukundiges met hernude fokus en innoverende praktyke weer na beskikbare landbou data kyk met die doel om verdere vlakke van verhoogde opbrengste te ontsluit.

Data-ontginning en verwerking is die sleutel

Data-ontginning (“data mining”) en verwerking verwys na die ondersoek van databasisse (data volume word benodig) met die doel om hernude en innoverende insigte in die data te verkry. Dit sluit in die onttrekking van nuwe kennis, insigte en betekenisvolle verskuilde patrone en tendense, gebaseer op die data. Data word vanuit verskeie dimensies of hoeke ontleed, gekategoriseer en relevante waarnemings en afleidings kan gemaak word.

Data-ontginning en verwerking is slegs betekenisvol indien daar betroubare relevante data beskikbaar is wat ontgin en verwerk kan word. Die data opsigself sal nie noodwendig nuwe perspektiewe ontsluit nie. Vir betekenisvolle data-ontginning is dit noodsaaklik dat die data met insig en kennis ondersoek en verwerk word.

Die twee vereistes vir betekenisvolle data-ontginning en verwerking is dus

  • Die beskikbaarheid van ʼn volume betroubare relevante data; en
  • Die kundigheid/vermoë om die data met kennis en insig te ondersoek en te verwerk.

Die betekenisvolle ontginning en verwerking van betroubare relevante volumes data, kan dus nuwe perspektiewe, kennis en insigte tot gevolg hê, wat kan lei tot die toepassing van nuwe en innoverende praktyke ten einde verdere verhoging in produksie en opbrengste te ontsluit. Data-ontginning en verwerking met die oog op verhoogde opbrengste, is met groot sukses deur Agri Technovation in die Suid-Afrikaanse aartappelproduksiebedryf aangewend.

Aartappel opbrengste in Suid-Afrika bereik nuwe hoogtes

Beskikbaarheid van betroubare relevante databasis (volume)

Agri Technovation het die afgelope 5 jaar meer as 2500 blaarontledings op aartappels gedoen en het ʼn databasis opgebou van alle versamelde data. Data is per kultivar, per groei stadium en volgens geografiese ligging opgeneem en gestoor. Met hierdie databasis van betroubare en relevante inligting en die beskikbaarheid van die nodige kundigheid, was dit vir Agri Technovation moontlik om die data sinvol te ontgin en te verwerk.

Met die data tot hulle beskikking en vanweë die wyse waarop die data vasgelê is, kon Agri Technovation kundiges die toepassing van Liebig se Wet van minimums uitbrei deur dit toe te pas op die verskillende kultivars en groei stadiums van aartappels, en nie net op die spesifieke aartappels wat ontleed is nie. Die toepassing is dus gedoen op ʼn hoër vlak, met die hoop dat hierdie benadering nuwe en innoverende insigte met betrekking tot beperkende faktore na vore sou bring.

Kundige verwerking van data met kennis en insig

Data-ontginning en verwerking deur Agri Technovation kundiges het sekere beduidende verskille tussen kultivars, ook in die verskillende groei stadiums aan die lig gebring.

ʼn Problematiese faktor wat tydens blaarontledings opgemerk is, is dat die blare van een van die groot verwerkingskultivars nie dieselfde groen kleur gehad het as die ander verwerkingskultivars nie, maar dat dit geel vertoon het. Hierdie afwyking in kleur veroorsaak verlaagde fotosintese. Vir aartappel produksie is dit belangrik dat die plant vir so lank as moontlik groen bly ten einde fotosintese te verhoog, wat help met die sogenaamde “bulking” fase en ook met die verhoging van soortlike gewig – ʼn faktor wat baie belangrik is spesifiek by verwerkingsaartappels.

Gewoonlik dui gelerige blare op ʼn tekort aan Magnesium (Mg) in die plant. Die tradisionele toepassing van die Wet op Minimums sou waarskynlik die oënskynlike magnesium tekort by die spesifieke verwerkingsaartappel geïdentifiseer en aangespreek het.

Deur data-ontginning en verwerking is die gedetailleerde data van die verskillende verwerkingskultivars met mekaar vergelyk, en is daar bepaal dat die spesifieke kultivar ʼn laer Yster (Fe)-vlak vertoon het as die ander. Yster speel ʼn belangrike rol in die produksie van aartappels omdat dit bydra tot die vervaardiging van chlorofil en ook die aktivering van ensieme aanhelp. Die beperkende voedingselement was dus nie Mg nie, maar wel Fe.

Met hierdie nuutgevonde insig kon die Fe tekorte vroegtydig aangespreek word by die problematiese kultivar. Hierdie regstelling het gelei tot ʼn deurbraak in produksie waar die betrokke produsente ʼn opbrengsverhoging van 8 – 12% gehad het. Die toevoeging van addisionele Fe in die bemestingsprogram het die produksie van chlorofil aansienlik verhoog, wat weer gelei het tot ʼn hoër soortlike gewig.

Die beskikbaarheid van die data en die kundige verwerking daarvan, het ʼn geleentheid vir beide die produsent en Agri Technovation gebied om die hantering van betrokke kultivar en die produksie daarvan te verbeter.

ʼn Verdere soortgelyke geleentheid het homself voorgedoen rakende ʼn bekende kultivar wat gebruik word vir die tafelmark. Deur hierdie spesifieke kultivar met ander soortgelyke kultivars te vergelyk, is vasgestel dat die kultivar tot en met die knolvergroting groeifase, ʼn tekort aan Mangaan (Mn) gehad het. Iets wat nie by die ander soortgelyke kultivars voorgekom het nie. Hierdie ontdekking sou nie moontlik gewees het indien die kultivars nie met mekaar vergelyk is nie.

Die belang van hierdie nuwe insig is geleë in die feit dat Mn immobiel in ʼn plant is. Dit beteken dat as die jong plant aan ʼn Mn te kort gely het, die plant nie Mn van jonger blare na ouer blare kan translokeer nie. Die geleentheid wat hier blootgelê is, is om Mn vroegtydig in die bemestingsprogram van hierdie kultivar aan te spreek en sodoende te verseker dat die spesifieke kultivar reg hanteer word ten einde verbeterde opbrengste te bewerkstellig.

Volgehoue data versameling en ontginning

Dit is duidelik dat die versameling van betroubare en relevante data oor tyd (volume) gekombineer met die nodige kundigheid om die data met kennis en insig te verwerk en te analiseer, nuwe insigte met betrekking tot beperkende faktore vir produksie kan ontsluit. Dit vereis innoverende denke en ʼn werklike insig in die gewas en toepaslike landbou praktyke.

Die eerste stap is die versameling van data.
Agri Technovation verstaan die belang van betroubare data wat oor ʼn tydperk vasgelê word – die suksesse wat in die aartappelbedryf behaal is dien as goeie voorbeelde van wat moontlik is en sonder ʼn platform soos MyFarmWebTM is data insameling irrelevant.

Daarom word produsente geadviseer om op die aanbevole tye en gedurende groeistadiums, grond en gewas analises te doen. Die data wat hierdeur versamel word maak dit moontlik vir spesialiste soos Agri Technovation, om Liebig se Wet van Minimums wyer toe te pas en nuwe innoverende insigte te ontsluit, sodoende opbrengste te verhoog.

Data-ontginning en verwerking verwys na die ondersoek van databasisse met die doel om hernude en innoverende insigte in die data te verkry.

Die vermoë om nuwe insigte, kennis en derhalwe voortgesette verhoogde opbrengste te ontsluit loop hand in hand met die volume van die data wat ontgin en verwerk word. Hoe groter die data poel, hoe wyer kring die moontlike insigte en kennis wat ontsluit kan word deur die ontginning en verwerking van die data.

ʼn Benadering van volgehoue versameling van betroubare en relevante data word dus sterk onderskryf ten einde met sukses te kan reageer op die geleenthede wat die analisering van die data in die toekoms aan landboukundige en produsente gaan bied.

agritechnovation-logo

interlock wheatMetson stel Tetra S bekend